top of page

Õppemaks ja Vastuvõtutingimused

                                                 MTÜ Kompass Haridusklubi
Õppetasu arvestatakse lähtuvalt järgnevatest kuluartiklitest
- õppekavas ettenähtud õppeainete ja ainetundide rahastamine,
- kooli halduskulude finantseerimine ulatuses
- õppevahendite soetamine;
- õpikeskkonna parandamine;
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu
järgmisel aastal tagasi.


Koolituse reegistreerimine 2023/2024
Registreeruda saab internetis (kompassklubi.ee), e-posti teel (kompassklubi@gmail.com)
või telefoni teel (+372 55608880). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise
kinnituse e-posti aadressile.
Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (kompassklubi@gmail.com) või telefoni
teel (+372 55608880).

Vastuvõtt 2023/2024
Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
1. Õppija võetakse Kooli vastu isikliku leppingu alusel. Kooli vastuvõtmist tõendab Kooli
direktor ja õppija või klientfirma esindaja poolt allakirjutatud lepping, millele kantakse
koolituse õppekava nimetus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

2. Õppija arvatakse kursuselt välja juhataja otsusel:
- ebaväärika käitumise korral;
- mõjuva põhjuseta õppemaksu tasumata jätmise korral;
- omal soovil;
- kursuse lõpetamise korral.
3. Juhataja otsuse peale kursuslase Haridusklubist väljaarvamise kohta võib esitada
kaebuse haridusklubi nõukogule kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise
päevast. Koolituskeskuse nõukogu lahendab haridusklubi väljaarvamise otsusele esitatud
kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
4. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist täies mahus.
5. Kooli lõpetamist tõendab Kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja
läbitud õppeainete loend.

Õppemaks 2023/2024
Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning
õppetoetuste andmise alused ja kord

- Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
- Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks
eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib
õppemaksu vähendada.
- Tellija maksab Kursuste tasu vastavalt Kooli ja Tellija sõlmitud lepingule.
- Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse
e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgutud tähajaks.
- Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga
eraldi kokkulepe.
- Võimalik on maksta ka terve Koolituse eest korraga.
- Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest
meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
- Kõik soodustused määratakse individuaalselt Kooli ja Tellija kokkuleppel ja
fikseeritakse Kooli ja Tellija omavahelises leppingus.

MTÜ Kompass Haridusklubi
Õppetasu arvestatakse lähtuvalt järgnevatest kuluartiklitest
- õppekavas ettenähtud õppeainete ja ainetundide rahastamine,
- kooli halduskulude finantseerimine ulatuses
- õppevahendite soetamine;
- õpikeskkonna parandamine;
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu
järgmisel aastal tagasi.

bottom of page