top of page
Õppekorralduse alused

     1. Üldsätted


1.1. MTÜ Kompass Haridusklubi (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on
Kompass Haridusklubi (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel
kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusak
tidest ning teistest asjakohastest
õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad
koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks
akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse
koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel ja vene keel.
1.8 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.9 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1 õppekava nimetus;
1.9.2 õppekavarühm;
1.9.3 õppeesmärk;
1.9.4 õpiväljundid;
1.9.5 õppekava koostamise alus;
1.9.6 sihtgrupp;
1.9.7 õppekeel;
1.9.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
1.9.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.10 õppe sisu;
1.9.11 õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.12 õppemeetod;
1.9.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud
õppematerjalid;
1.9.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.9.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.10 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.


     2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine


2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.


     3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine


3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis
(kompassklubi.ee), e-posti teel (kompassklubi@gmail.com) või telefoni teel (+372
55608880). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti
aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (kompassklubi@gmail.com) või
telefoni teel (+372 55608880).
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi
lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel
vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel
põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.


     4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine


4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud
ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava
kinnituskirja.
4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel
allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
5.1 Õppija võetakse Kompass Haridusklubi kursusele isikliku või lapsevanema/hooldaja
sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli
esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindaja koolitusleping, millele
kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning
selle maksmise tingimused.
5.2 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata
jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi
põhiselt.
5.3 Õppija on lõpetanud Kompass Haridusklubi valitud kursuse, kui õppekava mahust on
täidetud õppekavast tulenevad nõuded (praktiline töö,eksam, arvestus,jme).
5.4 Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Kompass
Haridusklubi tunnistuse.
5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus
ankeetküsimustiku (Tagasiside).
6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning
õppetoetuste andmise alused ja kord
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi.
Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu
vähendada.
6.3 Koolituse eest tasumine toimub arve aluselenne koolituse algust. Arve saadetakse e-
posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgutud tähajaks.
6.4 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga
eraldi kokkulepe.
6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest,
antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

     7. Koolitusest loobumine


7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest
teavitada kooli e-kirja teel (kompassklubi@gmail.com).
7.2 Makstud õppetasu
on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
7.3 Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteavitamisel, koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
7.4 Osaliselt tagastatakse õppetasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui
14 päeva enne koolituse algust ja kui Kool on teinud eelnevaid kulutusi (õppematerjalide
ostmine)
7.5 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu
tagasi.


     8. Koolituse katkestamine


8.1. Koolituse poolelijätmisel makstudõppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv
põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.


     9. Õppija õigused ja kohustused


9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus,
kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei
tagastata või tagastatakse osaliselt, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14
päeva enne koolituse algust ja kui Kool on teinud eelnevaid kulutusi (õppematerjalide
ostmine).
9.1.4 saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda
kinnitav tunnistus.
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Kooli vara;
9.2.2 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.3 tasuma õppemaksu lepingus kajastatud summas iga kuu 5. kuupäevaks;
9.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.


     10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded


10.1. Eesti või Inglise keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste Lektorid on eesti
keele kui võõrkeele õpetajad ja v
arasema täiskasvanutele eesti keele või inglise keele
õpetamise kogemusega õpetajad.

     11. Vaidluste lahendamise kord


11.1Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled
eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada
läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus maakohtus.

bottom of page