top of page

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 MTÜ Kompass Haridusklubi poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kompass
Haridusklubi (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel
täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse
alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda
väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.


2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad
tervisekaitse nõuetele. Õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga
(dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
2.2 Olenevalt kursusest, kursuste osalejad kasutavad, Kooli poolt arvutid ja õppematerjalid
paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
2.3 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat
internetiühendust.
2.4 Koolitusgruppi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada
individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse
standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
14) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
15) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on
oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid
ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema
aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida
nad on võimelised tõestama.
4.2 Eesti või Inglise keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste Lektorid on eesti
keele kui võõrkeele õpetajad (haridusteaduse magister) ja varasema täiskasvanutele eesti
keele õpetamise kogemusega õpetajad
4.3 Lektor esitab Kooli juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja
parandusettepanekute kohta.
4.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii
koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.


5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Kool küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samiti
videointervjuuna.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood.
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.

bottom of page